Om Jämtlands Unga Sportfiskare


Kort historik

Jämtlands Unga Sportfiskare startade sin verksamhet våren 2010 med att erbjuda skolor deltagande i Klassdraget, som var ett projekt i samarbete med Sportfiskarna & Jägarförbundet.
Klubbens ledare hade teorilektioner i fiske och tog sedan ut klasserna på fisketur.
Totalt under 2010 togs drygt 44 klasser ut på fiske. Under sommaren påbörjades renovering och iordningställande av klubblokalen. Dessutom fortsatte man ”Feriefiske”, ett projekt som klubbens ledare sedan flera år varit engagerade i, där man erbjöd sommarlovslediga att komma ut på en fisketur.
Klubbens lokaler invigdes under senare delen av hösten.

Nästan direkt blev klubben lokalavdelningen i Unga Sportfiskares Förbund, vilket ledde till namnbytet Unga Sportfiskare Jämtland. Under våren 2013 övergick föreningen till att ändra medlemskap från lokalavdelning till medlemsförening och återtog sitt namn Jämtlands Unga Sportfiskare. 2016 lades Unga Sportfiskares förbund ner och klubben blev medlemsförening i Sveriges sportfiske & fiskevårds förbund Sportfiskarna som vi har tätt samarbete och som via bidrag ger oss möjligheten att hålla hög kvalité på verksamheten..

Klubben idag

Jämtlands Unga Sportfiskare är en förening som är öppen för alla, men vi har en tydlig inriktad ungdomsverksamhet.
Vår ambition är att, under skolåret, ha verksamhet varannan vecka(just nu tisdagar ojämna veckor), där man kan lära sig flugbindning, tillverka redskap, titta på film, m.m. Ordinarie undantag är skollov. Övriga undantag från verksamhetsplanering mailas ut till betalande medlemmar.

Basen för vår verksamhet har vi i Lugnviks föreningsgård som vi har ett tätt samarbete med.
Detta har gjort att vi fått större möjligheter till kvalitativ verksamhet med koncentration på själva verksamheten.

Vi har gott om fiskeutrustning, flugbindningsmaterial och massa annat material som vi använder i vår verksamhet.
Man måste inte ha egen utrustning för att prova på nya fiskemetoder, eller testa flugbindning.
Vi har även som ambition att regelbundet arrangera och erbjuda fiskemöjligheter för våra medlemmar.

Klubben har även nära kontakt med många skolor, både grundskolor & gymnasier.

Klassdraget genomför vi fortfarande berorende på möjlighet och tillgång till ledare. Totalt sedan start har vi genomfört en bra bit över 100st Klassdraget och tagit ut över 2500 barn och ungdomar på fiske.


Medlemskap

Medlemsavgifterna är för juniorer upp till 19 år 300:- /kalenderår för första och 100:- per syskon.
För seniorer 350:-/kalenderår.
Medlemsavgiften betalas in på klubbens bankgiro 611-6495 och som meddelande skriver ni namn, mailadress, personnr på alla blivande medlemmar.
Om det gäller barn, förälderns mailadress/er förståss!!

Vid medlemskap i Jämtlands Unga Sportfiskare förbehåller sig medlemmen att följa de regler och stadgar som föreningen antagit.

Medlemskapet gäller kalenderår.

Att det är mailadresser som används frekvent är viktigt då vi skickar ut alla info via mail och ska vi på fisketur så kan det bli korta varsel.


 

Stadgar för Jämtlands Unga Sportfiskare

§1  Föreningens namn

Föreningens namn är Jämtlands Unga Sportfiskare.

§2  Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Östersunds kommun.

§3  Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges Sportfiskare och fiskvårdsFörbund.

§4  Syfte

Föreningens syfte är att:

Öka antalet sportfiskande ungdomar, samt att organisera dessa

Öka ungdomars demokratiska medbestämmanderätt över sin fritid

Öka ungdomars miljömedvetenhet

Arrangera föreningsaktiviteter.

§5  Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6  Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7  Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8  Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9  Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att mötet skall vara behörigt, måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1)   Mötets öppnande

2)   Mötets behörighet

3)   Val av mötesordförande

4)   Val av mötessekreterare

5)   Val av två justeringspersoner

6)   Styrelsens verksamhetsberättelse

7)   Ekonomisk berättelse

8)   Revisorernas berättelse

9)   Ansvarsfrihet för styrelsen

10) Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

11) Budget och fastställande av medlemsavgift

12) Val av styrelse

13) Val av revisorer

14) Val av valberedning

15) Övriga frågor

16) Mötets avslutande

§12   Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.